فرزاد طی پور - آموزشگاه موسیقی

پیانو,ساز جهانی,اموزشگاه موسیقی,موسیقی کودک ,ارف,ارکستر

استاد موسیقی پیانو.بهترین اموزشگاه در غرب تهران.بهترین استاد پیانو.