هورن - آموزشگاه موسیقی

هورن

از سازهای برنجی است که بصورت حلقوی ساخته شده و بخش شیپوری بزرگ آن بطرف پائین گرفته می شود.