ویلن آلتو ( ویولا ) - آموزشگاه موسیقی

ویلن آلتو ( ویولا )

ویولا سازی است بسیار شبیه به ویلن که اندازه آن یک هفتم بزرگتر و ساختمان آن کمی متفاوت است.