ویلنسل - آموزشگاه موسیقی

ویلنسل

ویلن سل در اصل یک ویلن بم است و بصورت عمودی نواخته میشود.