فلوت کلیددار - آموزشگاه موسیقی

فلوت

فلوت سازی است از خانواده بادی چوبی. بیشتر فلوت ها از فلز ساخته میشوند و بندرت فلوت های مدرن را از چوب می سازند.