عود - آموزشگاه موسیقی

عود

بربط که در زبان عربی عود نامیده می شود از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقید است که در ساخت آن، چوب، زه یا نایلون و استخوان به کار رفته اند.