سه تار - آموزشگاه موسیقی

سه تار

سه تار را از خانوادهی تنبور دانسته اند