پریسا عبدالعظیمی - آموزشگاه موسیقی

آسیب شناسی ورزشی,حرکات اصلاحی,رشته حرکات,حرکات ریتمیک

دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران...