درگذشت استاد فرهنگ شریف - آموزشگاه موسیقی

درگذشت استاد بزرگ تار ایران " استاد فرهنگ شریف " را به جامعه هنری و هنر دوست ایران تسلیت می نماییم.

درگذشت استاد بزرگ تار ایران " استاد فرهنگ شریف " را به جامعه هنری و هنر دوست ایران تسلیت می نماییم.