در نهمین دوره‌ی مسابقات جهانی گروه‌های کر در روسیه گروه آوازی تهران سه مدال نقره گرفت - آموزشگاه موسیقی

در نهمین دوره‌ی مسابقات جهانی گروه‌های کر در روسیه گروه آوازی تهران سه مدال نقره گرفت

در نهمین دوره‌ی مسابقات جهانی گروه‌های کر در روسیه گروه آوازی تهران سه مدال نقره گرفت