گارگاه آموزشی سازهای الکتریک و کوبه ای - آموزشگاه موسیقی

کارگاه آموزشی آشنایی با سازهای (گیتار الکتریک :گیتار باس :گیتار باس : گیتار فلامینکو:درامز :پرکاشن:(ادوات پرکاشن)و کاخن) سرفصل های قابل بحث گیتار الکتریک : سر فصل های قابل بحث درامز :پرکاشن (ادوات پرکاشن ) و کاخن :شناسنامه درامز –مبانی اصول اولیه درامز و نوازندگی آن اهمیت سازها درامز –پرکاشن و کاخن در گروه نوازی –چگونگی کوک کردن پوست درامز و پرکاشن –ضرب و ضد ضرب در نوازندگی ساز های کوبه ای – آشنای با سازهای پرکاشن –ورزش و نوازندگی سرفصل های قابل بحث گیتار باس. سر فصل های قابل بحث گیتار قلامینکو :

کارگاه آموزشی آشنایی با سازهای (گیتار الکتریک :گیتار باس :گیتار باس : گیتار فلامینکو:درامز :پرکاشن:(ادوات پرکاشن)و کاخن) سرفصل های قابل بحث گیتار الکتریک : سر فصل های قابل بحث درامز :پرکاشن (ادوات پرکاشن ) و کاخن :شناسنامه درامز –مبانی اصول اولیه درامز و نوازندگی آن اهمیت سازها درامز –پرکاشن و کاخن در گروه نوازی –چگونگی کوک کردن پوست درامز و پرکاشن –ضرب و ضد ضرب در نوازندگی ساز های کوبه ای – آشنای با سازهای پرکاشن –ورزش و نوازندگی سرفصل های قابل بحث گیتار باس. سر فصل های قابل بحث گیتار قلامینکو :