شروع ثبت نام کلاس ارف برای ترم تابستان 1395 - آموزشگاه موسیقی

به منظور ارتقاء سطح آموزش موسیقی کودکان 3الی 12 سال برای دوره ارف هنرجو می پذیرد .

به منظور ارتقاء سطح آموزش موسیقی کودکان 3الی 12 سال برای دوره ارف هنرجو می پذیرد .