جشن سالانه ی آموزشگاه موسیقی آوای زمین یرگزار میکند. - آموزشگاه موسیقی

و انتهای این قصه ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد بود.

و انتهای این قصه ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد بود.