تشکیل جلسه ژوری آموزشگاه - آموزشگاه موسیقی

تشکیل جلسه ژوری آموزشگاه توسط تمامی اساتید و مدیریت آموزشگاه باگروه بندی هنرجویان و اساتید محترم در سازهای ایرانی و جهانی از شما عزیزان خواهشمند میباشیم با توجه به موارد ذکر شده زیر و پیشبرد کلاس های ساز خود و فرزندان عزیز در این جلسه حضور یابید:

تشکیل جلسه ژوری آموزشگاه توسط تمامی اساتید و مدیریت آموزشگاه باگروه بندی هنرجویان و اساتید محترم در سازهای ایرانی و جهانی از شما عزیزان خواهشمند میباشیم با توجه به موارد ذکر شده زیر و پیشبرد کلاس های ساز خود و فرزندان عزیز در این جلسه حضور یابید: