اجرای صحنه ای هنرجویان سالن شهرآرا 22 مرداد 1395 - آموزشگاه موسیقی