اجرای صحنه ای هنرجویان سالن شهرآرا 29 مرداد 1395 - آموزشگاه موسیقی